دنیای مجازی یک امیر

شروع یک دنیای جدید …

بیا عاشق ترین عاشق…

نویسنده:
15 تیر 91

*از آنروز که فهمیدم تو در میان مردمی، به هرکه می رسم سلام می کنم… تقدیم به صاحب هزاران جمعه انتظار… بیا عاشق ترین عاشق ؛ کجائی؟ بیا ارباب ِ من ، عشق نهائی بیا فریاد از این ظلمت سراها بیا منجی ؛ بیا روز رهائی بیا پیغمبری آزاد گشته بیا ای روح و نامت […]